Kelas Kacer Persahabatan

Juara

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

24

Uun Pasla

2

Puncak lawang

ELT BF

3

Sako

Om Cat

4

Pele

Kusni

5

Gutawa

Sumando

6

Sembarang

Nawir

7

Bagong

Agus 89
PBC

Kelas Kacer Miltih

 

Juara

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Sakai

Mujik PBC

2

Sembarang

Nawir

3

Kuka

BG Ucok

4

Pele

Kusni Abal BC

5

Bagong

Agus 89
PBC

Kelas Kacer Idol

 

Juara

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Sembarang

Nawir

2

Avatar

Dedi

3

Raden

Asian PBC

4

Gantangan

NN

5

Bodol

Pak de PBC

Kelas Kacer Ebod Strong

 

Juara

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

24

Uun Pasla

2

Pele

Kusni

3

Noah

Perdi

4

Gutawa

Sumando

Kelas Murai Batu Miltih

 

Juara

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Grandong

Dedi

2

Laskar

Melody S PBC

3

BM

Supri PBC

4

Serdadu

Berry KIBC

5

Bongkar

Pak Acin

6

Tanpa Nama

Bg Imam
Abal BC

7

Gantangan 23

NN

Kelas Murai Batu Idola

 

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Bongkar

Pak Acin

2

Kutu

Dedi

Kelas Murai Batu Persahabatan

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Jambi

Digo

2

Tsunami

Pak de

3

Bongkar

Pak Acin

4

BM

Supri

5

Perwira

Sutrisno

Kelas Murai Batu

 

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Grandong

Dedi

2

Laskar

Meldi PBC

Kelas Lovebird
Persahabatan

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Dompret

Djambak

2

Karina

Indra Jaya

3

Momo

Dedi

4

Amsa

Pak Acin

5

Amel

JN

Kelas
Lovebird Miltih

 

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Cakil

Robie KIBC

2

Karina

Indra Jaya
Abal BC

3

Uwak

Bg Boy
KIBC

4

Cendol

Kg Iyung KIBC

5

Malika

Samo Lubuk Dalam

Kelas
Lovebird Ebod Strong

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Cakil

Robie KIBC

2

Gantangan

NN

3

Mohak

Defri PBC

Kelas
Lovebird Idola

 

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Cakil

Robie KIBC

2

Gotik

Gito PBC

Kelas
Lovebird Paud Miltih

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Sri Ayu

Gito PBC

2

No Name

Bg Boy
KIBC

3

Uwak

Bg Boy
KIBC

4

Salah

ELT BF KIBC

5

Kupret

Jeck PBC

Kelas
Lovebird Paud Persahabatan

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Sri Ayu

Gito PBC

2

Uwak

Bg Boy
KIBC

3

No Name

Bg Boy
KIBC

4

Salah

ELT BF PBC

5

Upin

Mr. Budi

Kelas
Lovebird Paud Idola

kelas

Nama Burung

Pemilik/BC/SF

1

Uwak

Bg Boy
KIBC

2

Ajo

Berry KIBC

3

Salah

ELT BF PBC

4

No Name

Bg Boy
KIBC